ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1. Etenschap is een vennootschap onder firma die wordt gedreven voor rekening van de heer R.E.J. Grooten en mevrouw J.A. Mellenbergh. Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55318681. Etenschap exploiteert een kookstudio op haar locatie in Valkenburg, geeft kooksworkshops op locatie en verzorgt tevens cateringdiensten. Voor alle overeenkomsten die zij in verband hiermee sluit gelden deze algemene voorwaarden. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden heeft Etenschap voor een gedeelte aansluiting gezocht bij de Uniforme Horeca Voorwaarden (UHV).

2. Etenschap zal in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als ‘Etenschap’. De andere partij wordt de klant genoemd. Etenschap is gerechtigd op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal Etenschap de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

3. Onder de navolgende woorden wordt telkens het volgende verstaan:
Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Etenschap gedane mededeling geheel of gedeeltelijk geen gebruik wenst te maken van de diensten van Etenschap.
Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst de diensten in de kookstudio of locatie, of cateringdiensten worden verricht. Waar in deze voorwaarden van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze anders voortvloeit.

Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Etenschap een overeenkomst heeft gesloten.
No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van een overeenkomst te verstrekken cateringdienst of diensten in de kookstudio.
Groep
Een groep personen van acht of meer, die gebruik maken van diensten in de kookstudio of cateringdiensten, op basis van een met de gesloten overeenkomst.
Prijs
De prijs die de klant voor de door Etenschap te leveren dienst of diensten dient te betalen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomsten

1. Op alle aanbiedingen van Etenschap zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden. Het doen van een bestelling bij Etenschap of het accepteren van enige aanbieding van Etenschap brengt met zich mee dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Etenschap.

3. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze aan wederpartij overhandigd. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de internetsite(s) van Etenschap, o.a. www.etenschap.nl en worden ook op het eerste verzoek toegezonden aan de klant.

4. Indien de klant een overeenkomst via een website van Etenschap sluit, verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien de overeenkomst per e-mail tot stand komt of op andere wijze, dan zal Etenschap die

algemene voorwaarden bij haar offerte meezenden. Komt de overeenkomst tot stand, dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

5. Etenschap kan te allen tijde om welke reden dan ook weigeren het sluiten van een overeenkomst aan te gaan.

6. Alle door Etenschap gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud zolang de kookstudio niet door een ander wordt gereserveerd, danwel onder de voorwaarde zolang de voorraad strekt. Als Etenschap een beroep doet op dit voorbehoud, dan komt de overeenkomst niet tot stand.

Artikel 3 Huisregels

Etenschap biedt in haar kookstudio diensten aan, die verband houden met het bereiden van eten. Gasten koken samen. Koken betekent dat er bijvoorbeeld gewerkt wordt met vuur, hete pannen, scherpe messen en andere materialen waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Het kan bovendien glad zijn in een keuken. Daarom gelden er een aantal huisregels, die voor alle gasten gelden. Etenschap verzoekt de klant aan iedere gast deze huisregels mede te delen.

 • –  Het dragen van goed schoeisel is verplicht (er kan een mes vallen, er kan kokend voedsel of vloeistof geknoeid worden, maar bovendien kan het glad zijn op de vloer en dient uitglijden te worden voorkomen);
 • –  Gasten dienen minimaal en T-shirt en korte broek te dragen, koken in ontbloot bovenlijf is niet toegestaan;
 • –  Rennen is verboden;
 • –  Gasten dienen immer de instructies van het personeel op te volgen en rekening tehouden met de andere gasten. Die instructies kunnen verband houden metveiligheid, hygiëne, het beperken van overlast e.d. ;
 • –  Drugsgebruik is ten strengste verboden. Bij constatering is Etenschap gerechtigdde betreffende gast en eventueel de groep uit de kookstudio te verwijderen. De
reden hiervoor is dat Etenschap de veiligheid van haar gasten niet kan garanderen, indien er drugs worden gebruikt. Maar bovendien loopt Etenschap het risico dat de gemeente Valkenburg haar onderneming voor een bepaalde tijd sluit, als er soft- of harddrugs worden gevonden in de Kookstudio.
 • –  Mocht blijken dat gasten zich niet aan de instructies van het personeel houden of zichzelf of anderen in gevaar brengen, dan dient de betreffende gast op eerste verzoek van Etenschap direct de zaak te verlaten.
 • –  Ook overmatig gebruik van alcohol is verboden. Etenschap verwacht dat gasten nuchter aan het koken beginnen. Het consumeren van een paar glazen alcohol bij het koken is gebruikelijk. Mocht blijken dat een gast zodanig veel drinkt dat het zijn kookvaardigheden beïnvloedt, of zichzelf of anderen in gevaar brengt, dan dient de betreffende gast op eerste verzoek van Etenschap direct de zaak te verlaten.Artikel 4 Annuleringen1. Etenschap is voor haar inkomsten onder meer afhankelijk van de reserveringen van klanten voor groepen mensen in haar kookstudio. Als een klant toezegt te komen, zegt zij andere mogelijke klanten daarvoor af. De kookstudio kan meestal maar door een klant worden gebruikt. Als een klant afzegt, betekent dat dat op datzelfde moment de kookstudio ongebruikt is en Etenschap geen inkomsten heeft. Als bovendien op het laatste moment wordt afgezegd, zijn inkopen voor niets gedaan. Dat laatste geldt tevens voor cateringdiensten, die worden afbesteld door de klant. Om die reden werkt Etenschap met onderstaande regeling voor haar annuleringskosten. Dit is de regeling die ook gebruikt wordt in de UHV.2. De klant is bevoegd een overeenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan Etenschap zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de overeenkomst en

volledige nakoming van klant van de overeenkomst te verlangen. In dit geval is zal Etenschap meerkosten (onder andere personeelskosten) in rekening brengen, à € 5,- per gast per uur,

3. Etenschap kan uiterlijk één maand voordat de eerste dienst op grond van de desbetreffende overeenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

4. Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de prijs te betalen.

5. Indien niet alle diensten worden afgenomen of er wordt bijvoorbeeld voor een aantal gasten van een groep geannuleerd, dan zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

6. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 • –  Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
 • –  Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
 • –  Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
 • –  Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%
 • –  Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
 • –  Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
 • –  7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%7. Indien Etenschap zelf de overeenkomst wenst te annuleren, dan dient Etenschap de percentages in het vorige lid (terug) te betalen aan de klant. Etenschap is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond

van de overeenkomst in de kookstudio of elders te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Etenschap de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Etenschap is bovendien gerechtigd tijdens de werkzaamheden haar diensten per direct te annuleren, indien zij vaststelt dat er bij één of meerdere gast(en) sprake is van alcoholgebruik voor aankomst of het aanwezig hebben van soft- of harddrugs in haar kookstudio.

Artikel 5 Vooruit betaling en betaling

1. Indien de klant een reservering heeft gedaan voor de kookstudio, een kookworkshop of cateringdiensten, dan dient daarvoor met Etenschap overeengekomen prijs te zijn betaald, voordat de dienst geleverd wordt binnen de door Etenschap gestelde betaaltermijn, tenzij anders is overeengekomen. Mochten daarnaast tevens drank en/of andere artikelen of diensten worden gekocht tijdens de dienst, dan zal deze direct na afloop van de dienst door de klant worden afgerekend, tenzij wordt afgesproken dat dit op rekening wordt gezet.

2. Indien andere dan contante, pin of creditcard betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Etenschap te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Etenschap te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

3. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no- show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 Overmacht

Als overmacht voor Etenschap, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Etenschap niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Etenschap zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan indien Etenschap de cateringdiensten niet kan verrichten, omdat haar bedrijfsauto die onderweg is betrokken is geraakt bij een aanrijding. In een dergelijk geval zal Etenschap er alles aan doen om alsnog haar diensten te kunnen leveren, maar mocht uitvoering niet meer mogelijk zijn, dan is er sprake van overmacht.

Indien een van de partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Etenschap

1. Aan het deelnemen aan een dienst in de kookstudio of elders zijn altijd risico’s verbonden. Er wordt gekookt en gewerkt met materialen om eten te bereiden, waarbij ongelukken kunnen gebeuren. Ook bij het leveren van cateringdiensten kunnen ongelukken gebeuren. Om die reden is van belang dat immer de huisregels van Etenschap worden opgevolgd, zoals hiervoor in artikel 3 beschreven. Indien een gast niet aan die instructies heeft voldaan zijn Etenschap en haar vennoten noch jegens de klant noch jegens de gast aansprakelijk voor enige door een gast geleden of nog te lijden schade.

2. Etenschap heeft voor mogelijke schadegevallen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Etenschap en haar vennoten zijn slechts aansprakelijk voor ongevallen als die aansprakelijkheidsverzekering dekking geeft en is maximaal aansprakelijk tot het bedrag waartoe die aansprakelijkheidsverzekering dekking geeft. Etenschap en haar vennoten zijn slechts aansprakelijk voor directe schade, nimmer voor gevolgschade of immateriële schade van een klant of gast.

3. Mocht de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking geven voor dat geval is Etenschap maximaal aansprakelijk tot de prijs van de dienst, met een maximum van € 2.500,-.

4. Indien goederen worden achtergelaten of vergeten in de kookstudio, zal Etenschap die zaken, indien zij die vindt, bewaren, zodat de klant of gast het weer kan komen ophalen. Etenschap is echter nimmer aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van die zaken. Mocht de gast of klant wensen dat het wordt opgestuurd, dan geschiedt zulks voor rekening van de klant of gast en geheel op diens risico.

5. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kunnen door Etenschap ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen: deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

Klanten werken met messen, andere materialen en kokende eetwaren en vloeistoffen. Die zijn bedoeld om mee te koken en niet voor bijvoorbeeld ander gebruik, zoals het beschadigen van eigendommen van Etenschap e.d. De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Etenschap en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 9 Hoofdelijke aansprakelijkheid, retentierecht en niet betaling door de klant

1. De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan Etenschap uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. De overeenkomst wordt, evenals een horeca-overeenkomst in de zin van de UHV, wordt behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende vereenkomst te vertegenwoordigen.

2. Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Etenschap heeft voldaan is Etenschap gerechtigd om alle goederen welke door de klant naar Etenschap zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens Etenschap heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

3. Indien en voor zover tijdige betaling voor de overeengekomen datum achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt Etenschap bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

4. Indien de klant in gebreke is moet hij aan Etenschap alle op buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot inning te komen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten:

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€ 2.500,–

15% over de hoofdsom

€ 375,–

(min. € 40,– )

€ 5.000,–

€ 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–)

€ 625,–

€ 10.000,–

€ 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–)

€ 875,–

 

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€ 200.000,–

€ 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–)

€ 2.775,–

Boven de € 200.000,- –

€ 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,– )

€ 6.775,–

4. Na het verstrijken van de in lid 3 hiervoor genoemde termijn worden wederpartijen die tevens consument zijn de wettelijke rente verschuldigd.

5. Wederpartijen, zijnde rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf, zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd van de vervaldatum van de factuur/vervaldata van de facturen over de hoofdsom en de incassokosten. Voor deze wederpartijen geldt voor de buitengerechtelijke incassokosten een minimum van € 75,-, exclusief BTW.

6. Zolang Etenschap geen integrale betaling van haar facturen heeft ontvangen, is zij gerechtigd om alle op haar rustende verplichtingen jegens de klant op te schorten zonder dat de klant enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

7. Indien Etenschap in een gerechtelijke procedure met een klant, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf volledig, grotendeels of deels in het gelijk wordt gesteld, is die klant verplicht om bovenop de kostenveroordeling die de rechter heeft uitgesproken, de werkelijke kosten van rechtsbijstand in die procedure te vergoeden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van Etenschap, totdat de aan de betreffende overeenkomst ten grondslag liggende factuur/facturen zijn betaald, te vermeerderen met rente en kosten bij te late betaling door de klant.

2. Indien de klant enige verplichting jegens Etenschap ook na ingebrekestelling, niet, niet tijdig of niet correct nakomt, is Etenschap gerechtigd al datgene te doen, noodzakelijk om zich de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in haar macht terug te brengen. Wordt bij de klant beslag gelegd, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement uitgesproken, dan zal wederpartij onmiddellijk zowel curator, bewindvoerder als schuldeisers en hun gemachtigden wijzen op de eigendomsrechten van Etenschap.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Voor zoveel de overeenkomst tot stand is gekomen met een consument uit een ander land dan Nederland aangesloten bij de Europese Unie, beogen deze algemene voorwaarden die consument niet minder bescherming te bieden, dan de consument op grond van het internationaal privaatrecht aanspraak kan maken.

2. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. In geschillen met een wederpartij, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, is exclusief bevoegd de bevoegde rechter van de Rechtbank te Limburg. In geschillen met een consument is de rechtbank bevoegd, die door de Europese Executieverordening wordt aangewezen.

Heb je een vraag?
Kom maar op!

[iphorm id="1" name="contactform"]

ONZE GASTEN AAN HET WOORD:

"We hebben Etenschap in gehuurd voor onze bruiloft en het was van amuse tot desert heerlijk. Alles tot in de puntjes geregeld en geweldige service. Rick, bedankt voor jouw bijdrage aan onze grote dag!"

JESSICA K.

BRUID

"Heerlijk! Een heerlijke avond, heerlijk gezelschap en heerlijk eten! Beter kon niet!"

SILVIA M.

KOOKSTUDIO GAST

"50 jarig bestaansfeest van onze school gevierd met een workshop/proeverij. Wat een succes!! Heerlijk koken en eten in een ongedwongen sfeer. Veel geleerd en genoten van top voedsel. Team Etenschap... Bedankt!!"

SONJA B.

ORGANISATOR

"Leuke en lekkere gerechten gemaakt en geproefd! De mensen die hebben geholpen tijdens het koken waren enthousiast en er was een gezellige en ontspannen sfeer!"

SARAH B.

STUDENTE

"Wij hebben een supergezellige familie-avond gehad met lekker eten en goed gastheerschap. Zeker voor herhaling vatbaar."

KARIN L.

KOOKSTUDIO GAST

"Wij hebben een super avond gehad. De mannen vonden het geweldig. Dat is te danken aan het enthousiasme waarmee jij je op de workshop stort."

HANNEKE L.

ENGIE / COFELY GDF SUEZ

"Ik heb de low&slow BBQ masterclass bij Etenschap gedaan. Rick praat met veel enthousiasme over zijn passie en laat geen enkele vraag onbeantwoord."

MICHAEL G.

BBQ FANAAT

"Wij hebben een heerlijke middag gehad. Voor mijn schoonouders was dit een mooie dag om hun 50 jarig huwelijk te vieren. Zeker een aanrader!"

HANKE B.

PARTICULIER

"Perfecte pulled pork met goede kimchi en cole slaw. Toppertje!"

FONS B.

PREUVE LIMBURG FESTIVAL

"Luke zijn 21e verjaardag was echt leuk!!!! Mede namens de echt goede catering!!"

ANNETTE W.

TANTE VAN LUKE

"Je beloftes heb je zeker waargemaakt. We zullen je zeker aanraden bij een volgende die op zoek is naar iets dergelijks."

MAARTEN VD B.

BRUIDEGOM

Bij kookstudio Etenschap en Etenschap BBQ catering draait alles om lekker koken & genieten.

+31 6 48 33 92 73

info@etenschap.nl

Putweg 13 - 6343 PD Klimmen

css.php